[Utkast till modifierad skrivning 2016-10-21] [Förtydligat att framtidspriset även kan tilldelas 'klasser', augusti 2018]
Skrivningen är ett utkast förelagt ITF Styrelse den 7 februari 2008, modifierat den 16 september 2009. ITF grundades 1956 och Professor Dag Björklöf verkade i föreningens styrelse från 1987 till 2005 (Medlem sedan 1969). Under sin tid som nybliven ordförande i föreningen tog Dag initiativet till de mycket uppskattade ”ITF Automationsdagar”. Dag har även på många andra sätt medverkat till att sprida kunskap om, och intresse för, professionell Automation, även genom sin verksamhet på KTH och SEMKO, och senast genom sin verksamhet som konsult på EU-nivå.

ITF Automation – föreningen för professionell automation och mätteknik, är en ideell förening för personer som är intresserade av professionell automation i någon form. Nätverket har medlemmar inom de flesta samhällssektorer, t.ex. process- och verkstadsindustri, VA och medicinteknik, konsulter, samt inom leverantörsföretagen och i utbildningssektorn.

Om ITF Automationspris

[Denna sida arkiverades när styrelsen 2020 beslöt att lägga ner ITF Automations gamla hemsida. Denna sida uppdateras inte längre.]

Bakgrund

När föreningens tidigare ordförande, Dag Björklöf, lämnade styrelsearbetet beslutade ITF styrelse att inrätta ett pris för att uppmuntra personer och insatser inom området professionell automation. Priset utdelas ”när styrelsen så beslutar” och prisutdelning sker i samband med ITF Automationsdagar. Hittills har priset utdelats årligen sedan dess tillkomst 2005. ITF vill med priset uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i ITF:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks.

Priset riktar sig främst mot två målgrupper

Nedanstående text är avsedd att vara en ledning och att stimulera till bra förslag, men begränsar inte styrelsens möjligheter att självt fördela priset efter de kriterier som styrelsen vid vart år väljer att tillämpa. Styrelsens beslut är utan appell.

ITFs Stora Automationspris- Tilldelas en eller flera personer (d.v.s. inte företag eller organisationer) som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, antingen – verkat för att popularisera området industriell automation, och/eller – bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.

Styrelsens fokus ligger på personer som i sin dagliga verksamhet arbetar med, eller ansvarar för, tillämpningar av professionell automation, inklusive mätteknik. Insatser som uppmärksammas kan vara sådana som, gärna utöver kraven för den dagliga gärningen, utförts på fältet/i processen och som lett till att processen och därmed företagets verksamhet, blivit effektivare, insatser för att sprida kunskap om nyttan av ansvarsfullt tillämpad automation i företaget/samhället och/eller insatser som lyfter statusen för automationsområdet och därmed verkar för att säkerställa framtida rekrytering.

Målgruppen för pristagare till ITFs Stora Automationspris är slutanvändare och konsulter verksamma inom svenskbaserade företag.

Insatserna bör gärna gå utöver de som normalt ligger inom pristagarens arbetsuppgifter. Arbetet har snarare utförts idogt under lång tid än som en enstaka, om än brilliant, insats. Det är positivt om pristagaren är medlem i ITF.

ITFs Automationspris, "Framtidspriset"- Tilldelas en eller flera personer (eller en hel klass) som genom en framstående insats inom något område kopplat till professionell automation, verkar som föredöme för ungdomar som just står i begrepp att välja, eller just har valt, teknisk verksamhet, speciellt med inriktning mot professionell automation, som sitt verksamhetsfält. Styrelsens tanke med ”ungdoms-” priset är främst att premiera goda insatser på gymnasium eller högskola. Men även andra framträdande insatser kan komma i fråga, om priset därmed kan förväntas leda till en popularisering av tekniska utbildningslinjer.

Målgruppen för ITFs Automationspris, "Framtidspriset", är elever och lärare verksamma inom utbildningssektorn i Sverige.

Förslag

Alla kan föreslå kandidater till ITF:s Automationspriser (man kan även föreslå sig själv). Förslagen skickas skriftligen till ITF:s styrelse, helst under perioden från augusti till den sista november året före utdelningen (för adress, se nedan). Förslagen kan skickas in under hela året, men för sent inskickade förslag kan av naturliga skäl komma att läggas i förslagshögen för nästföljande år. Alla nomineringar ska vara skriftliga och innehålla såväl förslaget, som en beskrivning av den insats som föreslås premieras, samt förslag till motivering i överensstämmelse med prisets anda.

Förslag skickas med mejl eller post till aktiv ledamot i ITF styrelse, eller till föreningens kansli (se nedan). Eventuella frågor besvaras av ITF styrelse (ring eller mejla till kansliet eller till din styrelseledamot). Priskommittén utgörs av ITF Styrelse, samt av de utomstående experter som styrelsen kan komma att vilja engagera i arbetet. Dag Björklöf själv är ständig adjungerad i priskommittén.

ITF styrelse bestämmer år för år om priser skall delas ut, prisernas storlek och antal, samt kan välja att olika år utvidga eller inskränka området för de insatser som ITF vill premiera. Styrelsens beslut är alltid utan appell.

Utdelning

Priserna delas ut i samband med ITF Automationsdagar, som normalt arrangeras årligen runt månadsskiftet januari/februari. Förutom prissumman överlämnas ett diplom personligt till pristagaren samt ett exemplar för placering i vinnarens företags/organisations entré eller motsvarande. Prissummorna utgjorde för 2016, totalt 100.000 kronor.

En del av priset kan komma att utgöra bidrag till resa och uppehälle för ITF Automationsdagar. Speciellt för itf:s StoraAutomationspris förutsätts dock vanligen pristagaren besöka ITF Automationsdagar som ett led i sin normala verksamhet. Priset avhämtas personligen av pristagaren.

Industriellt stöd

Priset har stor legitimitet i branschen. Som guldsponsorer för prisceremonin 2020 medverkar Endress+HauserPiiAProcessIT Innovations R&D Centre och Siemens och som silversponsorer medverkar företagen Alnab, Emerson och Novotek. ITF Automation riktar ett varmt tack till alla medverkande företag.

Tidigare pristagare

År 2005 delades de första Automationspriserna till Dag Björklöfs ära ut.

Pristagarna sedan dess är… (När länkarna blivit uppdaterade kan du klicka på årtalet för att se motiveringarna).

2020

Anders Åström och Dennis Furberg, Strömbackaskolan, Piteå Elias Gustavsson, Henrik Backlund, Strömbackaskolan, Piteå

2019

Klass PGEA1 – linje Automation, Perstorps tekniska gymnasium  

2018

Börje Wigren, Holmen, Norrköping Mats Renfors, LKAB, Kiruna

2017

Börje Eriksson, Metsä Board, Husum Kenneth Karlsson, Kungsbacka kommun teknikcollege

2016

Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska College Göran Iraeus, OmniProcess

2015

Anders Klein,  Preem

Filip Eng, Martensson Consulting

2014

Peder Hägglund, Iggesunds Bruk

Johan Thörn, ETEC, Oskarshamn

2013

Jan Björkman, LKAB

Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium

2012

Krister Forsman, Perstorp

Fredrik Svensson, DynaMate / Scania

2011

Per-Ola Olsson, OKG, Oskarshamn

Johnny Johnsén, CocaCola, Jordbro

2010

Ulf Hamrin, Emerson Process Management

Håkan Nilsson, Österänggymnasiet i Kristianstad

2009

Lars-Erik Andersson, Reglertekniska Ingenjörsbyrån

Ove Karlsson, BIS Production Partner

2008

Bengt Nilsson, Korsnäs-Frövi

Bengt Eiserman, Fyrisskolan i Uppsala

2007

Dag Toijer, Tidningen Automation

Jerry Lindblom, Luleå Tekniska Universitet

2006

Gerdt Fladda, BTG

Göran Malmberg, Rikspappersskolan i Markaryd

2005

Stefan Rönnbäck, Optimation

Monica Johansson, Luleå Tekniska Universitet och
Jan Niemi, Luleå Tekniska Universitet